Blogg - Senaste nytt

Kommuniké från årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 17 maj 2022.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition m.m. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2021 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska ske om en (1,00) krona per stamaktie av serie A och serie B samt en extra utdelning om en (1,00) krona per stamaktie av serie A och serie B, dvs totalt två (2,00) kronor per stamaktie av serie A och serie B. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till torsdagen den 19 maj 2022. Utbetalning av utdelningen beräknas ske tisdagen den 24 maj 2022 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och Hidayet Tercan omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 550 000 kronor och till övriga ordinarie styrelseledamöter med 100 000 kronor vardera, dvs. totalt 950 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Emissionsbemyndigande Det beslutades att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till B-aktier). Genom bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst femton (15) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådana emissioner får dock inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

Ändring av bolagsordningen Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen med anledning av lagändringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Tomas Bergström, verkställande direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46 70 317 8092 tomas.bergstrom@byggmastaren.com Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 17 maj 2022, kl. 20.30.

Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 För ytterligare information, vänligen kontakta: Tomas Bergström, verkställande direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46 70 317 8092 tomas.bergstrom@byggmastaren.com Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 17 Sturegatan 18, 114 36 Stockholm Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com