Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Kommuniké från årsstämma

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. På grund av covid-19-pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning av covid-19 genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och aktieägare hade före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget inte ska lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2020 och att balansera till bolagets förfogande stående medel om totalt cirka 155,4 miljoner kronor i ny räkning.

Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och Hidayet Tercan omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 550 000 kronor och till övriga ordinarie styrelseledamöter med 100 000 kronor vardera, dvs. totalt 950 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Tomas Bergström, verkställande direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46 70 317 8092 tomas.bergstrom@byggmastaren.com

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 18 maj 2021, kl. 19.00. Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com