Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2018

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

HELÅR JANUARI – DECEMBER 2018

Justerade substansvärdet ökade med 8,1 procent, och uppgick till 1 099 mkr motsvarande 157 kronor per aktie. Nettoomsättningen uppgick till 168,7 mkr (114,1). Resultat per aktie uppgick till 30,89 kronor (18,66). Under året har fastighetsverksamheten avyttrats.

FJÄRDE KVARTALET 2018

  • Justerat substansvärde minskade med 1,7 procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 63,6 mkr (32,4).
  • Resultat från finansiella poster -35,2 mkr (-2,6).
  • Resultat per aktie uppgick till -3,26 kronor (18,49).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

I slutet av december genomfördes den ombildning till brf-lägenheter som var en del av överenskommelsen vid Byggmästarens försäljning av fastigheterna på Albyberget i våras. Ombildningen omfattar 124 lägenheter om 8 840 kvm bostadsyta genomförts.

Fastighetsvärdet vid ombildningen uppgår till 167 miljoner kronor med två tilläggskomponenter. Den ena tilläggskomponenten om upp till cirka 20 miljoner kronor utfaller vartefter bostadsrättsföreningen avyttrar av föreningen ägda lägenheter för motsvarande belopp. Lägenheter för drygt 2,5 miljoner kronor har redan avyttrats. Den andra tilläggskomponenten om upp till cirka 7 miljoner kronor baseras på att vissa lägenheter förvärvas av dess nuvarande lägenhetsinnehavare.

I uppgörelsen med bostadsrättsföreningen har åtaganden gjorts om vissa förbättringsåtgärder, bland annat relining av avloppsstammar.

Den totala anslutningsgraden uppgår till drygt 60 procent. Byggmästaren har initialt lånat till bostadsrättsföreningens finansiering om drygt 79 miljoner kronor med möjlighet för föreningen att utöka lånet med drygt 17 miljoner kronor för ytterligare avsättningar till den inre reparationsfonden. Byggmästaren har även initialt lånat till 17 lägenhetsinnehavares finansiering av sina bostadsrätter för knappt 24 miljoner kronor. Samtliga lån sker till marknadsmässiga villkor.

I samband med affären har Byggmästaren förvärvat 29 lägenheter för drygt 33 miljoner kronor. Lägenheterna är för närvarande vakanta och avyttras nu successivt.

Byggmästarens resultat uppskattas, beroende bland annat på rörliga komponenters utfall, totalt kunna uppgå till 20-30 miljoner kronor avseende ombildningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen för Byggmästaren föreslår årsstämman att besluta om utdelning till aktieägarna om 0,70 kronor (0,65) per stamaktie av serie A och serie B avseende verksamhetsåret 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70-353 18 88 stefan.dahlbo@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 28 februari 2019, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: corp@avanza.se, Telefon – 08-409 421 20

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com https://byggmastaren.com/