Blogg - Senaste nytt

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Fördjupad information om förvärvet av Fasticon Kompetens AB

,

Stockholm 2015-05-18

Bakgrund Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan även kallat AJA Holding) och Fasticon Kompetens AB:s vd, Jonas Gustavsson (via bolag) förvärvade den 13 maj 2015 bolaget Fasticon Kompetens AB (nedan kallat Fasticon Kompetens eller Bolaget).

Om Fasticon Kompetens Bolaget är verksamt inom strategisk kompetensförsörjning med stödtjänster och koncept inom rekrytering och interimslösningar. Fasticon Kompetens har ett starkt varumärke och är den störste aktören i sin bransch. Man har byggt sin ledande position inom kompetensförsörjning i fastighetsbranschen i nära samarbete med branschmedia och har en CV-databas om mer än 15 000 kandidater. Bolaget kommer att fortsätta sitt positiva affärssamarbete med sitt tidigare systerbolag Fasticon AB.

Bolaget har sedan starten drivits av Jonas Gustavsson, som kraftigt har ökat Bolagets omsättning. Under Bolagets första fulla räkenskapsår (juli 2008 till juni 2009) uppgick omsättningen till SEK 22m, under det senaste fulla räkenskapsåret (juli 2013 till juni 2014) uppgick omsättningen till SEK 75m, vilket innebär en årlig omsättningstillväxt om 28%. Vinsten (EBIT) har sedan starten varit positiv och uppgick under det senaste räkenskapsåret till SEK 7m eller 9,5%.

AJA Holding och Bolagets vd förvärvade via bolag 100% av aktierna i Fasticon Kompetens för SEK 35m. Då nettokassan (inkl. fordringar och skulder till tidigare koncernbolag) var ca SEK 5m uppgick EV till ca SEK 30m. Detta ger en EV/EBIT-multipel på 2014 års siffror om ca 4,2x. AJA Holding har förvärvat ca 70% av aktierna och Jonas Gustavsson har förvärvat ca 30% av aktierna.

Förvärvslogiken Avkastning – AJA Holding satsar ca SEK 14m i form av aktier och aktieägarlån för att erhålla 70% av Bolagets aktier. AJA Holdings resultatandel av EBIT för 2014 motsvarar ca SEK 5m. Förvärvet är delvis finansierat av banklån, vilka kommer att tas upp av ett för ändamålet skapat förvärvsbolag.

Tillväxt – Bolaget avser att kraftigt expandera med på lång sikt bevarade marginaler. Möjliga områden för tillväxt kan vara inom närliggande branscher, nya segment och nya geografier. AJA Holding kommer att stötta Bolaget med sitt gedigna nätverk och kunnande inom företagsutveckling.

Växande kärnmarknad – Kommunala fastighetsbolag äger idag fastigheter om ca SEK 500 miljarder. Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) ställer nya krav på att bolagen ska driva verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Detta kommer att ställa större krav på deras förvaltning, vilket kommer att gagna aktörer som Fasticon Kompetens.

Nätverk – genom förvärvet får AJA Holding tillgång till ett i branschen omfattande nätverk. Detta nätverk kan stötta AJA Holdings nuvarande verksamhet likväl som det kan ge upphov till nya fastighetsförvärv för AJA Holding.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) AJA Holding satsar drygt 1% av sin balansräkning i förvärvet av 70% av aktierna i Bolaget. AJA Holding kommer fortsatt att fokusera på fastigheter byggda under miljonprogrammet och har genom förvärvet förstärkt sina möjligheter därvidlag och ser Fasticon Kompetens som ett utmärkt komplement till den befintliga verksamheten.

För mer information vänligen kontakta: Marcus Trummer, styrelseledamot Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), +46-42-210008 Mattias Tegefjord, Vd Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), +46-42-210008

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2015, kl 07:45.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala aktiviteter, skapa värde för säljare, boende och AJA Holding självt. AJA Holdings B-aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com