Substansvärde

Substansvärde

Innehav och justerat substansvärde


30 juni 2023, tkr

Ingående justerat substansvärde
Avyttring Investering Värde-förändring Utgående justerat substans-värde Andel justerat substans-värde, % Justerat substans-värde per aktie, kr Ägar-andel, %
Noterade aktiva portföljen
Green Landscaping 554 363 107 031 661 394 27 91 15,4
Infrea 108 123 -10 049 98 074 4 13 20,0
Summa noterade aktiva portföljen 662 486 96 983 759 468 31 104
Onoterade aktiva portföljen
Fasticon 115 000 -450 450 115 000 5 16 90,9
Ge-Te Media 90 000 90 000 4 12 62,8
Safe Life 384 414 30 000 269 943 684 358 28 94 42,1
Team Olivia 254 472 254 472 10 35 17,0
Volta 688 962 -278 962 410 000 17 56 10,5
Sobrera 9 998 9 998 19 996 1 3 13,9
Summa onoterade aktiva portföljen 1 542 846 -450 39 998 -8 569 1 573 826 63 216
Likvida medel och övriga investeringar
Likvida medel investeringsverksamheten 154 151 450 -39 998 -9 825 104 779 4 14
Övriga placeringar 35 221 -2 957 32 267 1 4
Summa likvida medel och övriga placeringar 189 373 -39 998 -12 779 137 046 5 18
Övriga nettotillgångar 7 398 3 865 11 263 2
Totalt justerat substansvärde 2 402 103 0 0 79 500 2 481 603 100 340