Substansvärde

Substansvärde

Innehav och justerat substansvärde


31 december 2023, tkr

Ingående justerat substansvärde
Avyttring Investering Värde-förändring Utgående justerat substans-värde Andel justerat substans-värde, % Justerat substans-värde per aktie, kr Ägar-andel, %
Noterade aktiva portföljen
Green Landscaping 554 363 17 727 62 728 634 818 31 87 15,9
Infrea 108 123 -48 032 60 091 3 8 20,0
Summa noterade aktiva portföljen 662 486 17 727 14 696 694 908 34 95
Onoterade aktiva portföljen
Fasticon 115 000 -450 450 115 000 6 16
Ge-Te Media 90 000 72 920 162 920 8 22 90,9
Safe Life 384 414 50 000 334 102 768 516 38 105 62.8
Team Olivia 254 472 -44 472 210 000 10 29 40,3
Sobrera 9 998 9 998 19 996 1 3 17,0
Volta 688 962 46 079 -735 041 0 0 13,9
Summa onoterade aktiva portföljen 1 542 846 -450 106 077 -372 041 1 276 432 63 175 10,5
Likvida medel och övriga investeringar
Likvida medel investeringsverksamheten 154 151 450 -123 804 32 205 63 003 3 9
Övriga placeringar 35 221 0 0 -10 671 24 551 1 3
Summa likvida medel och övriga placeringar 189 373 450 -123 804 21 534 87 553 4 12
Övriga nettotillgångar 7 398 -43 561 -36 163 -2 -5
Totalt justerat substansvärde 2 402 102 0 0 -379 371 2 022 731 100 278