Substansvärde

Substansvärde

Innehav och justerat substansvärde


31 mars 2023, tkr

Ingående justerat substansvärde
Avyttring Investering Värde-förändring Utgående justerat substans-värde Andel justerat substans-värde, % Justerat substans-värde per aktie, kr Ägar-andel, %
Noterade aktiva portföljen
Green Landscaping 554 363 174 602 728 965 29 100 15,8
Infrea 108 123 32 557 140 680 5 19 20,0
Summa noterade aktiva portföljen 662 486 207 160 869 645 34 119
Onoterade aktiva portföljen
Fasticon 115 000 115 000 4 16 91,7
Ge-Te Media 90 000 90 000 4 22 62,8
Safe Life 384 414 30 000 141 626 556 041 22 76 42,1
Team Olivia 254 472 254 472 10 35 17,0
Volta 688 962 -152 904 536 058 21 74 10,5
Sobrera 9 998 9 998 1 7,5
Summa onoterade aktiva portföljen 1 542 846 30 000 -11 277 1 561 569 61 214
Likvida medel och övriga investeringar
Likvida medel investeringsverksamheten 154 151 -30 000 -25 353 98 798 4 14
Övriga placeringar 35 221 -2 524 32 698 1 4
Summa likvida medel och övriga placeringar 189 373 -30 000 -27 876 131 496 5 18
Övriga nettotillgångar 7 398 494 7 892 1
Totalt justerat substansvärde 2 402 103 0 0 168 500 2 570 603 100 352