Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2023

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2023 för moderbolaget respektive för koncernen. Oktober – December 2023 Justerat substansvärde uppgick till 278 kronor den 31 december 2023, en ökning från 267 kronor per 30 september 2023. Under perioden uppgick totala investeringar till 37,7 mkr. Investering har skett i Safe Life om […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren garanterar nyemission i Infrea

Infrea AB, där Byggmästaren är största ägare med 20 procent av aktierna, har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission, som väntas tillföra Bolaget en likvid om cirka 83 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK, i syfte att kunna tillvarata intressanta marknadsmöjligheter samt stärka balansräkningen. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om ca 40 procent från […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Team Olivia avyttrar verksamhet till Attendo

Team Olivia, där Byggmästaren, direkt och indirekt, äger ca 19,5 procent av aktierna, har tecknat avtal om att avyttra den svenska omsorgsverksamheten, exklusive personlig assistans, till Attendo. Den aktuella verksamheten, med nära 3 000 medarbetare, bedriver högspecialiserad omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS), individ- och familjeomsorg (IOF) samt hemtjänst i Sverige. Årsomsättningen uppgår till ca 1,350 […]