Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2020 tredje kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2020 för moderbolaget respektive för koncernen. JANUARI-SEPTEMBER 2020 Justerat substansvärde ökade med 8 procent och uppgick per aktie till 184 kronor, medan aktiekursen minskade med cirka 13 procent och uppgick till 145 kronor. Intäkter från avtal med kunder uppgick till 122,7 miljoner kronor […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2020 andra kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende andra kvartalet 2020 för moderbolaget respektive för koncernen. April-Juni 2020 • Justerat substansvärde ökade med drygt 2 procent och uppgick per aktie till 158 kronor medan aktiekursen minskade med drygt 6 procent och uppgick till 137,5 kronor. • Intäkter från avtal med kunder uppgick […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Byggmästaren investerar 25 miljoner kronor i Ge-Te Media AB

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Byggmästaren”) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB investerat 25 miljoner kronor, och uppnår därefter en ägarandel om 45 procent av röster och kapital i Ge-Te Media AB. Ge-Te Media-koncernen bedriver i huvudsak två verksamheter inom underkoncernen SDR respektive underkoncernen DirektPress. Inom SDR bedrivs hushållsdistribution av […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2020 första kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende första kvartalet 2020 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari – Mars 2020 ─ Justerat substansvärde minskade med cirka 9 procent, från 170 kr per aktie vid årsskiftet till 154 kr per aktie vid kvartalsslutet, medan aktiekursen minskade med cirka 11 procent och uppgick till 147 […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Årsstämma

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag årsstämma på Subtopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg i Botkyrka kommun. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade att utdelning ska utgå med 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande […]

BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B. Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter: • Förslag om utdelning om 0,80 kronor per aktie av serie A och serie […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Årsredovisning 2019

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2019 för moderbolaget respektive för koncernen. Bolagets årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbplats, https://byggmastaren.com/. Tryckta versioner kommer vara tillgängliga under slutet av vecka 16 och kan hämtas på bolagets kontor eller beställas genom att skicka ett mail till info@byggmastaren.com. Kalendarium 2020 Årsstämman […]

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2019

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2019 för moderbolaget respektive för koncernen. Januari – december 2019 Justerat substansvärde ökade med 8,4 procent och uppgick per aktie till cirka 170 kronor, medan aktiekursen ökade med 20 procent och uppgick till 166 kronor. Intäkter från avtal med kunder uppgick till 213,1 mkr (168,7). […]