Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Ombildning i Alby är klar

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Byggmästaren) gjorde 2013, i samband med Mitt Albys förvärv av fastigheterna på Albyberget i Botkyrka, utfästelser till Botkyrkabyggen, och i förlängningen till Botkyrka Kommun, om att ombilda delar av beståndet till bostadsrätter. Detta var också en del av överenskommelsen vid Byggmästarens försäljning av fastigheterna på Albyberget i våras. Idag […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2018 tredje kvartalet

Stockholm Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3 2018 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018 Justerade substansvärdet ökade med 10 procent, och uppgick till 1 118 mkr motsvarande 160 kronor per aktie. […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Extra bolagsstämma

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag extra bolagsstämma på Subtopia i Norsborg. På den extra bolagsstämman beslutades bl.a. om emission av högst 145 000 teckningsoptioner riktad till Marcus Trummer (vice-verkställande direktör) och Andreas Lindenhierta (CFO) (inklusive av någon av dem kontrollerat bolag eller kapitalförsäkring i vilken någon av dem är angiven förmånstagare). […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma måndagen den 15 oktober 2018. Styrelsen föreslår beslut om emission av teckningsoptioner till Marcus Trummer (vice-verkställande direktör) och Andreas Lindenhierta (CFO) samt val av antal styrelseledamöter med anledning av Marcus Trummers avgång ur styrelsen. Extrastämman den 15 oktober 2018 kommer som […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2018 andra kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 2 2018 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. DELÅRSPERIODEN JANUARI – JUNI 2018 Justerat substansvärde ökade med 6,9 procent, och uppgick till 1 086 mkr motsvarande 155 kronor per aktie. Nettoomsättningen […]

Pressmeddelande: Marcus Trummer utses till vice VD i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Marcus Trummer anställs som vice VD för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Byggmästaren”). Marcus har bakgrund från investeringsverksamhet samt dessförinnan från bank och som strategikonsult. Marcus har suttit i styrelserna för Byggmästaren och dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB sedan bolagens start 2013. Under de senaste åren har Marcus varit ordförande i […]

Pressmeddelande: Extra bolagsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag extra bolagsstämma på Subtopia i Norsborg. Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna den föreslagna överlåtelsen av samtliga aktier i bolagets indirekt helägda dotterbolag Mitt Alby AB, inklusive samtliga koncernens fastigheter, till ett helägt dotterbolag till D. Carnegie & Co Aktiebolag. Genom försäljningen avyttras hela koncernens verksamhet […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB förvärvar drygt 18 procent av aktierna i Green Landscaping AB

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Byggmästaren) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB förvärvat 6 415 840 aktier motsvarande 18,07 procent av röster och kapital i det First North noterade bolaget Green Landscaping AB. Aktierna har förvärvats av FSN Capital på kurs 21.25 kr per aktie, motsvarande drygt 136,3 miljoner kronor. […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) tillträde har skett angående dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding ABs förvärv av STF Ingenjörsutbildning och BFAB

Det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB till drygt 60 procent ägda Fasticon Kompetens Holding AB (Fasticon) har idag tillträtt förvärvet av utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB samt dess dotterbolag BFAB genom att samtliga aktier har överlåtits. Förvärvet syftar till att expandera Fasticons erbjudande inom kompetensförsörjning till att också omfatta utbildning. Förvärvet omfattar som kommunicerade […]

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB förvärvar STF Ingenjörsutbildning och BFAB

Det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB till drygt 60 procent ägda Fasticon Kompetens Holding AB (Fasticon) har förvärvat utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB samt dess dotterbolag BFAB. Förvärvet syftar till att expandera Fasticons erbjudande inom kompetensförsörjning till att också omfatta utbildning. Fasticon tillträder bolaget den 1 juni 2018. Förvärvet omfattar utbildningsverksamheterna och varumärkena i […]