Blogg - Senaste nytt

PRESSMEDDELANDE: BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

,

Byggmästaren kallar till extra bolagsstämma i anledning av förslag om inval av Georg Ehrnrooth i styrelsen som ersättare för Kari Stadigh, som ämnar avgå i samband med stämman.

 

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) vill härmed bjuda in till extra bolagsstämma onsdagen den 11 oktober 2023 klockan 15.00 på Bolagets kontor, Sturegatan 18, 114 36 Stockholm.

 

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 3 oktober 2023, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget senast torsdagen den 5 oktober 2023.

 

Anmälan ska ske antingen:

 • per post under adress Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Sturegatan 18, 114 36 Stockholm, eller
 • per e-post till frida.akerblom@byggmastaren.com varvid erfordras Bolagets
  e-postbekräftelse på att anmälan mottagits.

 

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt försedd med datum för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet; dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.byggmastaren.com och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att ha rätt att delta i stämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering ska vara verkställd tisdagen den 3 oktober 2023. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 5 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgår till 7 287 260 aktier, varav 700 003 A-aktier och 6 587 257 B-aktier. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och varje stamaktie av serie B berättigar till en tiondels röst.

 

UPPLYSNINGAR PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare har vid den extra bolagsstämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar kan även lämnas i förväg till Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, Att. Bolagsstämma, Sturegatan 18, 114 36 Stockholm eller via e-post till frida.akerblom@byggmastaren.com.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Val av styrelseledamot
 8. Stämmans avslutande

 

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2 på dagordningen)

Som ordförande vid bolagsstämman föreslår styrelsen Bolagets CFO Frida Åkerblom, vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar.

 

Val av styrelseledamot (punkt 7 på dagordningen)

Aktieägare representerande 70% av rösterna i Bolaget föreslår, och avser vid stämman rösta för, nyval av Georg Ehrnrooth som ordinarie styrelseledamot i anledning av att Kari Stadigh ämnar avgå i samband med stämman. Inga andra förändringar i styrelsen föreslås, dvs. antalet ledamöter föreslås fortsatt vara sex stycken utan suppleanter. Styrelsearvodet per styrelseledamot enligt årsstämmans beslut den 16 maj 2023 ska fortsatt gälla. För tillträdande styrelseledamot ska arvode utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2023 till slutet av nästkommande årsstämma.

 

Georg Ehrnrooth, född 1966, är bland annat vice styrelseordförande i eQ Abp, styrelseledamot i Sampo Abp och styrelseledamot i Anders Wall stiftelsen. Georg har mer än 30 års erfarenhet av företagande, investeringar och ägarfrågor. Georg Ehrnrooth äger indirekt 8 % av aktierna i Bolaget. Han bedöms som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte som oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

 

***

 

Stockholm i september 2023

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

Denna information lämnades för offentliggörande av Bolagets verkställande direktör den
25 september 2023 kl 16:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com