Blogg - Senaste nytt

Kommuniké från årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den
16 maj 2023.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition m.m.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2022 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska ske om en krona och tio öre (1,10) per stamaktie av serie A och serie B. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till fredagen den 19 maj 2023. Utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdagen den 24 maj 2023 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden

Mikael Ahlström, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och Hidayet Tercan omvaldes och Gerda Mazi Larsson och Tomas Bergström nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Charlotte Bergman har avböjt omval. Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 575 000 kronor och till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 105 000 kronor vardera, dvs. totalt 1 100 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

 

Incitamentsprogram 2023/2028

Stämman godkände styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för verkställande direktören, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Incitamentsprogram 2023/2028”) genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie B i bolaget. Beslutet innebär i korthet en riktad emission av 280 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier av serie B i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB.

Emissionen ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske vederlagsfritt till bolaget, för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom bolaget till ett vederlag motsvarande det marknadsmässiga värdet vid överlåtelsen. Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB ska kunna besluta om tilldelning av teckningsoptioner till cirka fem ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom bolaget.

Teckning av aktier i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2028 till och med den 30 juni 2028. Kursen vid nyteckning av en aktie ska vara 700 kronor, dock ej under aktiens kvotvärde.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 56 000 kronor, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 3,8 procent av aktiekapitalet och cirka 2,0 procent av röstetalet efter full utspädning. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Emissionsbemyndigande

Det beslutades att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till B-aktier). Genom bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst femton (15) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådana emissioner får dock inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

 

Ändring av bolagsordningen

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen innebärande att annonsering om kallelse till bolagstämma ska kunna ske i Dagens Nyheter eller Dagens Industri.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Bergström, verkställande direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46 70 317 8092
tomas.bergstrom@byggmastaren.com

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 16 maj 2023, kl. 15.45.

Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market Sweden (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
Tel växel: 042-21 00 08
info@byggmastaren.com
www.byggmastaren.com