Blogg - Senaste nytt

BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) vill härmed bjuda in till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022 klockan 18.00 i GTO30 sal BOND på Grevturegatan 30, 114 38 Stockholm.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 9 maj 2022, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget senast onsdagen den 11 maj 2022.

Anmälan ska ske antingen:

 • per post under adress Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Sturegatan 18, 114 36 Stockholm, eller
 • per e-post till jonas.ingemarsson@byggmastaren.com varvid erfordras Bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagits.
 • Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt försedd med datum för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet; dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.byggmastaren.com och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att ha rätt att delta i stämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast måndagen den 9 maj 2022. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 11 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgår till 7 287 260 aktier, varav 700 003 A-aktier och 6 587 257 B-aktier. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och varje stamaktie av serie B berättigar till en tiondels röst.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN Aktieägare har vid årsstämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar kan även lämnas i förväg till Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, Att. Årsstämma, Sturegatan 18, 114 36 Stockholm eller via epost till jonas.ingemarsson@byggmastaren.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman har blivit sammankallad i behörig ordning
 7. Redogörelse av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter och revisorer
 13. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, optioner och/eller konvertibler
 14. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 15. Stämmans avslutande

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2 på dagordningen) Som ordförande vid årsstämman föreslår styrelsen styrelseordförande Mikael Ahlström eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar.

BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (punkt 9 b på dagordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om utdelning om en krona (1,00) per stamaktie av serie A och serie B samt en extra utdelning om en krona (1,00) per stamaktie av serie A och serie B, dvs totalt två kronor per stamaktie av serie A och serie B. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 19 maj 2022. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske tisdagen den 24 maj 2022 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER (punkt 10 på dagordningen) Större aktieägare i bolaget föreslår att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha ett auktoriserat revisionsbolag som revisor.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORER (punkt 11 på dagordningen) Större aktieägare i bolaget föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 550 000 kronor och arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 100 000 kronor vardera, dvs. total 950 000 kronor. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER (punkt 12 på dagordningen) Större aktieägare i bolaget föreslår omval av Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och Hidayet Tercan som ordinarie styrelseledamöter. Mikael Ahlström föreslås bli omvald till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER (punkt 13 på dagordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till B-aktier). Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst femton (15) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådana emissioner får dock inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa finansiering av förvärv av företag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (punkt 14 på dagordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan i syfte att anpassa bolagsordningen till lagändringar som gjorts sedan bolagsordningen senast ändrades till följd av bland annat genomförandet av EU-direktivet om aktieägares rättigheter.

§ 1 Firma Begreppet ”firma” har ersatts med begreppet ”företagsnamn” i lagen om företagsnamn. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i § 1 ändras så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”.

§ 12 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma På grund av en lagändring är nuvarande lydelse i bolagsordningen angående rätten att delta i bolagsstämma inte förenlig med vad som anges i lag. Styrelsen föreslår därför att första textstycket bolagsordningens § 12 ändras enligt nedan så att hänvisning till skyldigheten för aktieägare som önskar delta i bolagsstämman att vara upptagen i aktieboken fem vardagar före stämman tas bort.

Nuvarande lydelse Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

Styrelsen föreslår att sista meningen i bolagsordningens § 13 stryks i enlighet med nedan då vad som anges i denna mening gäller enligt lag utan särskild reglering i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

Föreslagen lydelse (meningen stryks)

§ 16 Avstämningsförbehåll

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 16 ändras så att hänvisning sker till författningstitelns nuvarande lydelse, dvs. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket. Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgängliga på deras webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.byggmastaren.com, senast tre veckor före stämman, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt kommer även finnas tillgängliga på stämman.


Stockholm i april 2022 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Styrelsen