Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Publ) kallar till årsstämma

,

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma måndagen den 6 maj 2019. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B.

Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter:

Förslag om utdelning om 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B, motsvarande totalt 4 904 332,30 kronor. Omval av Mikael Ahlström, Charlotte Bergman och Hidayet Tercan som ordinarie styrelseledamöter och nyval av Kari Stadigh samt, med komplettering av bolagets pressmeddelande den 5 mars 2019, Stefan Dahlbo som ordinarie styrelseledamöter.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 kl. 14.00 på Domarebacken 24, 145 57 Norsborg i Botkyrka kommun.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 29 april 2019, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget senast måndagen den 29 april 2019.

Anmälan ska ske antingen:

per post under adress Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm, eller per e-post till andreas.lindenhierta@byggmastaren.com varvid erfordras Bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagits Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt försedd med datum för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet; dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.byggmastaren.com.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att ha rätt att delta i stämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast måndagen den 29 april 2019. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justeringsmän Godkännande av dagordning Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad VD:s anförande Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer Val av styrelseledamöter och revisorer Stämmans avslutande VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2 på dagordningen) Förslag om att Stefan De Geer ska väljas till ordförande vid årsstämman.

UTDELNING (punkt 9b på dagordningen) Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,70 kronor per aktie av serie A och serie B. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 8 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske måndagen den 13 maj 2019 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER, FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN SAMT VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER (punkt 10, 11 och 12 på dagordningen) Det tidigare kommunicerade förslaget till styrelse (publicerat genom pressmeddelande den 5 mars 2019) justeras enligt nedan.

Förslag om att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter samt att Mikael Ahlström, Charlotte Bergman och Hidayet Tercan omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Kari Stadigh samt Stefan Dahlbo som ordinarie styrelseledamöter. Det föreslås att Mikael Ahlström blir omvald till styrelsens ordförande. Information om Kari Stadigh, finns tillgänglig på bolagets hemsida och offentliggjordes genom pressmeddelande den 5 mars 2019. Information om Stefan Dahlbo (verkställande direktör i bolaget) finns också tillgänglig på bolagets hemsida.

Förslag om att bolaget ska ha ett auktoriserat revisionsbolag som revisor samt att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor, omväljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Arvode till styrelsens ordförande Mikael Ahlström föreslås utgå med 550 000 kronor och arvode till övriga styrelseledamöter föreslås utgå med 95 000 kronor vardera, dvs. total 930 000 kronor.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.byggmastaren.com tre veckor före stämman, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska Bolagets styrelse och verkställande direktör, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt ovan.

PERSONUPPGIFTER Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till integritetspolicyn på Euroclear Swedens webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.


Stockholm i april 2019 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Vid önskan om kommentarer från Mikael Ahlström eller Stefan Dahlbo, vänligen maila CFO Andreas Lindenhierta via andreas.lindenhierta@byggmastaren.com

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 3 april 2019, kl 18:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: corp@avanza.se, Telefon – 08-409 421 20 .

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@byggmastaren.com