Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2018 andra kvartalet

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 2 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

DELÅRSPERIODEN JANUARI – JUNI 2018

  • Justerat substansvärde ökade med 6,9 procent, och uppgick till 1 086 mkr motsvarande 155 kronor per aktie.
  • Nettoomsättningen uppgick till 69,4 mkr (54,6).
  • Resultatet per aktie uppgick till 32,1 kronor (-0,42).

ANDRA KVARTALET 2018

  • Justerat substansvärde ökade med 4,5 procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 38,3 mkr (28,0).
  • Resultat per aktie uppgick till 29,81 kronor (0,63).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

  • Den 26 april slutfördes avyttringen av Mitt Alby AB. Aktierna har överlåtits till D. Carnegie & Co AB. Den preliminära köpeskillingen, uppgick till cirka 1 153 mkr, varav cirka 125 mkr erlades genom B-aktier i D. Carnegie.
  • Dotterbolaget Fasticon AB förvärvade per 1 juni samtliga aktier i utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB. Köpeskillingen uppgick till 16 mkr på kassa- och skuldfri basis.
  • Under juni förvärvade koncernen Byggmästaren drygt 19 procent av aktierna i markskötselbolaget Green Landscaping AB, motsvarar aktier för knappt 146 mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 27 augusti tillträdde Marcus Trummer som vice vd, i samband med det lämnar han även sina styrelseuppdrag inom koncernen.

För mer information vänligen kontakta: Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 31 augusti 2018, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com