Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2018 kvartal 1

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 1 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning, 1 januari – 31 mars

Kvarvarande verksamhet

 • Konsultarvoden 31,2 mkr (26,7)
 • Konsultnetto 10,0 mkr (8,6)
 • Bruttomarginal 32,0 procent (32,3)
 • Rörelseresultat -1,5mkr (0,5)
 • Totalresultat 0,8 mkr (0,1)
 • Resultat per aktie 0,10 kronor (-0,05)

Verksamhet under avveckling

 • Hyresintäkter 26,3mkr (25,5)
 • Driftsnetto 14,1 mkr (12,9)
 • Överskottsgrad 53,6 procent (50,4)
 • Redovisad orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastighet 17,1 mkr (0,0)
 • Redovisad orealiserad värdeförändring på finansiella derivat -0,3 mkr (-13,3)
 • Redovisat fastighetsvärde inkluderat byggrätter 1 555,0 mkr (1 525,0)

Kvarvarande verksamhet och verksamhet under avveckling

 • Totalresultat 16,2 mkr (-6,9)
 • Fritt kassaflöde -4,7 mkr (0,8)
 • Resultat per aktie 2,19 kronor (-1,04)
 • Substansvärde per aktie 148,3 kronor (145,1)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

Inga väsentliga händelser under första kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 5 april 2018 ingicks avtal med D. Carnegie & Co AB (publ) om försäljning av Mitt Alby AB, inklusive koncernens samtliga fastigheter på Albyberget, Botkyrka kommun i Stockholm. Den 26 april skedde tillträde och aktierna har överlåtits till D. Carnegie & Co AB.

Transaktionen var bland annat villkorad av att avyttringen godkändes vid extra bolagsstämma i moderbolaget som hölls den 23 april 2018. Efter att ha erhållit samtliga godkännanden slutfördes transaktionen den 26 april 2018.

Köpeskillingen baserades på ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om ca 1 673 miljoner kronor och motsvarar således en köpeskilling för aktierna i Mitt Alby på kassa- och skuldfri basis om ca 1 593 miljoner kronor. Den preliminära köpeskillingen, baserad på uppskattningar i samband med aktieöverlåtelseavtalets ingående, uppgår till ca 1 153 miljoner kronor, varav ca 125 miljoner kronor erlades genom B-aktier i D. Carnegie, till kursen 122,96 kronor per aktie.

Resultatmässig effekt av försäljningen kommer att redovisas i moderbolagets delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Genom försäljningen har hela koncernens verksamhet inom utveckling och förvaltning av fastigheter nu avyttrats (med undantag för det aktieinnehav som bolaget erhållit i D. Carnegie som en del av köpeskillingen. Kvar i koncernen är den konsultverksamhet inom strategisk kompetensförsörjning med stödtjänster och koncept inom rekrytering och interimslösningar som koncernen idag bedriver genom bolagen Fasticon Kompetens AB och Fasticon Support AB samt aktieposten i D. Carnegie. Koncernen äger fortsatt samtliga aktier i Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), som dock inte bedriver någon egen verksamhet.

Med anledning av verksamhetsavyttringen har moderbolaget ansökt om fortsatt notering för bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm lämnade sitt godkännande till sådan fortsatt notering den 20 april 2018.

Som tidigare utvecklats i bolagets bolagsbeskrivning och pressmeddelanden resulterar transaktionen i en kraftigt förstärkt kassa i koncernen uppgående till drygt 850 miljoner kronor, som främst kommer att användas för investeringar i små och medelstora företag, primärt i Sverige och övriga Norden.

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) har som ett led i affären den 3 maj genomfört förtida inlösen av sina utestående obligationer.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-70-353 18 88 stefan.dahlbo@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2018, kl 07:00.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com