Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) avyttrar Mitt Alby till D. Carnegie & Co AB (publ) och fortsätter samtidigt dess satsning i Botkyrka

,

Kl 08.00

**Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Byggmästare Ahlström”) har ingått avtal med D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie”) om försäljning av koncernens fastigheter på Albyberget, Botkyrka kommun i Stockholm. Fastigheterna består av flera optimalt samlade byggnader i nära anslutning till varandra och omfattar 1 274 bostadslägenheter. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 1 673 miljoner kronor före avdrag av latent skatt om 80 miljoner kronor. Substansvärdet i Byggmästare Ahlström förväntas efter transaktionen uppgå till ca 150 kronor per aktie (145 kronor per sista december 2017). Tillträde beräknas ske under andra kvartalet 2018. Avyttringen förutsätter bolagsstämmogodkännande och Byggmästare Ahlström avser kalla till extra bolagsstämma att hållas den 23 april 2018.

Köpeskillingen för samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget, Mitt Alby, beräknas uppgå till 1 593 miljoner kronor och kommer att bestå av kontant vederlag uppgående till 1 468 miljoner kronor och vederlag i form av aktier till ett värde av 125 miljoner kronor. Byggmästare Ahlström tecknar 1 016 000 B-aktier i D. Carnegie, motsvarande 1,1% av aktierna och 0,9 % av rösterna i D. Carnegie, för en teckningskurs baserad på det nuvarande substansvärdet per aktie i D. Carnegie, 123 kronor. Transaktionen genomförs som en försäljning av koncernbolaget Mitt Alby AB (”Mitt Alby”).**

Fastigheterna, byggda som en del av miljonprogrammet under början av sjuttiotalet, genererar ett årligt hyresvärde om ca 103 miljoner kronor. Uthyrningsbar yta är 105 069 kvm. Beståndet har en renoveringsgrad på drygt fem procent.

Transaktionen är villkorad av bolagsstämmobeslut i Byggmästare Ahlström. Autus Invest AB och Alesco SA, som kontrollerar motsvarande totalt 45,31 procent av aktiekapitalet och 58,68 procent av rösterna i Byggmästare Ahlström, har åtagit sig att rösta för transaktionen på bolagsstämman. Vidare är transaktionen villkorad av att Nordic Trustee, som agent för obligationen utställd av Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), oåterkalleligen godkänner affären innan tillträdesdatumet. Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) kommer inom kort att påkalla förtida inlösen av sina utestående obligationer. Kallelsen till förtida inlösen kommer att vara oåterkallelig men villkorad av att transaktionen genomförs. Förutsatt att transaktionen genomförs beräknas inlösen att komma att ske omkring den 3 maj 2018.

Byggmästare Ahlström och D. Carnegie avser att gemensamt grunda Stiftelsen Mitt Alby, med tio miljoner kronor i startkapital. Ändamålet med stiftelsen blir att på olika sätt, bland annat finansiellt, stötta ambitiösa personer, organisationer och företag i Botkyrka. Stiftelsens ordförande blir Gerda E. Larsson, Byggmästare Ahlströms första Chief Social Officer. Även Mikael Ahlström och Svein Erik Lilleland kommer ingå i stiftelsens styrelse. D. Carnegie kommer, som en del av överenskommelsen, integrera den av Byggmästare Ahlström utvecklade Mitt-modellen – en metod för arbete med social hållbarhet – i hela D. Carnegie-koncernen. Genom investeringen i D. Carnegie, liksom bildandet av Stiftelsen Mitt Alby, fortsätter Byggmästare Ahlströms satsningar i området samt i bostadsfastigheter inom det så kallade miljonprogrammet.

Vidare har parterna kommit överens om en villkorad tilläggskomponent till köpeskillingen, när den planerade och påbörjade bostadsrättsombildningen bestående av 124 lägenheter genomförs senast den 31 december 2018. Försäljningen till Bostadsrättsföreningen är en del av det löfte som Byggmästare Ahlström avgav i samband med förvärvet av fastigheterna från AB Botkyrkabyggen.

VD i Byggmästare Ahlström, Stefan Dahlbo, kommenterar den avtalade försäljningen:

  • Albyberget är ett fantastiskt område. Vi har under det senaste året hållit ett högt tempo med att utveckla fastigheterna. Takten på det löpande underhållet har ökats och under hösten 2017 och hittills under 2018 har vi påbörjat och genomfört renoveringar och moderniseringar av cirka 5 procent av lägenheterna. I februari har också vårt första bygglov för nybyggnation på Albyberget erhållits. Carnegie kommer som ny ägare av fastigheterna att fortsätta utveckla området i en snabb takt. Deras planer på renoveringar av husfasader, balkonger samt utbyte av fönster, tillsammans med de pågående renoveringarna av tvättstugor, trappuppgångar och tomställda lägenheter kommer bidra till att skapa ytterligare ökad trivsel och trygghet och befästa Albybergets position som ett av södra Stockholms mest attraktiva bostadsområden.
  • För Byggmästare Anders J Ahlström Holding inleds efter försäljningen en ny tid. Våra huvudsakliga tillgångar kommer initialt att vara en stor kassa, aktier i D. Carnegie och Fasticon Kompetens Holding. Målet kommer att vara att bygga upp en portfölj med nordiska, i första hand svenska, noterade och onoterade bolag. Vi kommer söka investeringar i branscher som vi tror oss om att förstå och kommer, på ett eller annat sätt, att vara aktiva ägare.

Mikael Ahlström, styrelseordförande Byggmästare Ahlström, uppger:

  • Det har varit en stor upplevelse och mycket berikande att under knappt fem år få möjlighet att vara med om att förvalta och utveckla fastigheterna på Albyberget. Värt att särskilt lyfta fram är vårt innovativa Corporate Social Opportunity-arbete, som bland annat har resulterat i Mitt-modellen, amnestiprojektet, de många och goda resultaten hos de föreningar vi stöttat och bidragit till bildandet av – som exempel kan nämnas Alby Cricket och Kvinnoföreningen på Albyberget – samt alla trevliga möten med våra boende. Det är också roligt att konstatera att vi hållit och håller på att fullborda de löften vi gav till Botkyrkabyggen vid tillfället för förvärvet. Sist men inte minst har det varit en stor upplevelse att få arbeta tillsammans med våra duktiga medarbetare i Alby.
  • Delägande i D. Carnegie samt den gemensamt startade Stiftelsen Mitt Alby innebär att vi kommer fortsätta vårt engagemang i området och att vi genom Mitt-modellen även kan medverka i D. Carnegies vidare innovativa utveckling som det största börsnoterade bolaget inom bostäder i Sverige.

Svein Erik Lilleland, VD för D. Carnegie, är mycket positiv och uppger:

  • Genom detta nya förvärv stärker vi vår position i regionen som långsiktig fastighetsägare och förvaltare av hyresrätter. Fastigheterna vi tar över är belägen i en kommun som har stor framtidspotential och ett utmärkt pendlingsavstånd till centrala Stockholm. Vi bedömer även att den förvärvade fastighetsportföljen besitter en stor utvecklingspotential avseende byggrätter och förädling av mark. Den planerade renoveringen av fasader, balkonger samt utbyte av fönster kommer ytterligare stärka Albyberget som ett av de mest attraktiva bostadsområdena i södra Stockholm. Naturligtvis kommer vi även i god anda, tillsammans med Byggmästare Ahlström, medverka till att försäljningen av en fastighet till Bostadsrättsföreningen Domarebacken 4-16 kommer ges goda förutsättningar för att kunna genomföras enligt plan.
  • Precis som tidigare innehavare av denna kvalitativa fastighetsportfölj är vår affärsmodell att investera i utvecklingen av våra fastigheter och deras närområden för att skapa, trygghet och bättre boendemiljöer för våra hyresgäster. De aktuella fastigheterna är väl förvaltade genom konceptet Mitt-modellen som innebär att investeringar i fastigheter och utemiljöer går hand i hand med ett socialt engagemang i området. Detta stämmer väl överens med hur D. Carnegie arbetar redan idag och det sociala engagemang som vi har i våra befintliga områden. Vi ser fram emot att fortsätta på den av säljaren redan inslagna vägen vad gäller dessa viktiga frågor och vi gläds åt att tillsammans med Byggmästare Ahlströms Chief Social Officer och Stiftelse Mitt Alby få utveckla det goda arbete som tidigare ägare redan påbörjat i området och med kommunen.
  • Vi är också stolta och glada över att Byggmästare Ahlström har som i ett led i samarbetet med oss har, valt att förvärva aktier i D. Carnegie.

Den planerade affären kommer att resultera i en kraftigt förstärkt kassa i Byggmästare Ahlström-koncernen. Denna kommer främst att användas för fortsatta investeringar i små och medelstora företag, primärt i Sverige och övriga Norden. Ett strukturerat tillvägagångssätt och betydande erfarenheter från företagsbyggande och värdeskapande, tillsammans med ett omfattande relevant nätverk, utgör grunden för att skapa värden för såväl Byggmästare Ahlströms ägare som dess innehav. Det framtida ägandet i D. Carnegie samt det befintliga ägandet i Fasticon Kompetens Holding AB är de första innehaven.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Ahlströms VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88 eller Byggmästare Ahlströms styrelseordförande Mikael Ahlström på +46 42 21 00 08 eller D. Carnegies VD Svein Erik Lilleland på telefon +46 8 121 317 25.

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 5 april 2018, kl 08:00.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com