Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2017 kvartal 3

,

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3 2017 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning

1 januari – 30 september

 • Hyresintäkter 77,0mkr (76,8)
 • Konsultarvoden 81,7 mkr (62,2)
 • Bruttoresultat 69,3 mkr (67,1)
 • Överskottsgrad fastighetsverksamheten 58,6 procent (60,0)
 • Bruttomarginal konsultverksamheten 29,5 procent (33,9)
 • Rörelseresultat 35,2mkr (35,7)
 • Redovisad orealiserad värdeförändring på finansiella derivat -9,8 mkr (-0,3)
 • Redovisat fastighetsvärde inkluderat byggrätter 1 340,6 mkr (1 325,0)
 • Totalresultat 1,9 mkr (16,3)
 • Fritt kassaflöde 9,1mkr (11,9)
 • Resultat per aktie 0,17 kronor (2,27)
 • Substansvärde per aktie 121,09 kronor (121,30)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

En riktad nyemission har genomförts till styrelseledamöter och ledande befattningshavare i det delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB, inom ramen för det av den ordinarie bolagsstämman i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB fattade beslutet. Totalt tecknades 112 aktier och emissionslikviden uppgick till 1 344 tkr. Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs ägarandel uppgår till 60,3 procent efter den genomförda nyemissionen.

Fasticon Kompetens AB har också som ett led i att finansiera konsultverksamhetens tillväxt upptagit ett banklån om 4,5 Mkr. Räntan på lånet är 2,05 procent och löper under tre år. Emissionslikviden liksom banklånet kommer att användas till dotterbolaget Fasticon Supports uppstart och tillväxt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Mitt Alby AB har valt att förtidsförlänga utestående banklån om 430 mkr. Kapitalbindningen är 7 år med rörlig ränta. Räntenivån inklusive aktuell STIBOR 3 månader, är initialt cirka 1,4 procent.

Per den 14 november har vi även utökat banklånet med drygt 57 mkr, till ovanstående villkor, totalt har vi därmed banklån om totalt cirka 485 mkr. Lånet ska användas till att förädla beståndet.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-70-353 18 88 stefan.dahlbo@mittalby.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2017, kl 07:00.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com