Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2017 kvartal 2

,

Stockholm

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 2 2017 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

**Koncernen i sammanfattning **

1 januari – 30 juni

 • Hyresintäkter 51,4mkr (51,5)
 • Konsultarvoden 54,6 mkr (43,6)
 • Bruttoresultat 45,4 mkr (44,6)
 • Överskottsgrad fastighetsverksamheten 55,9 procent (57,6)
 • Bruttomarginal konsultverksamheten 30,6 procent (34,2)
 • Rörelseresultat 21,6mkr (23,1)
 • Redovisad orealiserad värdeförändring på finansiella derivat -10,0 mkr (-0,3)
 • Redovisat fastighetsvärde inkluderat byggrätter 1 336,9 mkr (1 325,0)
 • Totalresultat -2,4 mkr (10,4)
 • Fritt kassaflöde 2,0mkr (5,6)
 • Resultat per aktie -0,42 kronor (1,41)
 • Substansvärde per aktie 120,44 kronor (121,30)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

Vid årsstämman den 25 april 2017 fastställdes en utdelning om 0,60 kronor (0,53) per stamaktie av serie A och B för verksamhetsåret 2016. Utdelningen motsvarar ca 15 procent (25 procent) av nettoresultatet för 2016 justerat för orealiserade värdeförändringar.

Alla ledamöter i styrelsen omvaldes och Mikael Ahlström kvarstod som styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

En riktad nyemission, inom ramen för det av den ordinarie bolagsstämman i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB fattade beslutet, till styrelseledamöter och ledande befattningshavare i det delägda dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding AB har genomförts. Totalt tecknades 112 aktier och emissionslikviden uppgick till 1 344 tkr. Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs ägarandel uppgår till 57,2 procent efter den genomförda nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-70-353 18 88 stefan.dahlbo@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2017, kl 07:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com