Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Delårsrapport 2016 kvartal 3

,

Stockholm 2016-11-16

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 3 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning

1 januari – 30 september

 • Hyresintäkter 76,8mkr (75,6)
 • Konsultarvoden 62,2 mkr (28,1)
 • Bruttoresultat 67,1 mkr (55,5)
 • Överskottsgrad fastighetsverksamheten 60,0 procent (61,5)
 • Bruttomarginal konsultverksamheten 33,9 procent (32,2)
 • Rörelseresultat 35,7mkr (36,4)
 • Såld avstyckad bostadsfastighet ger ett resultatbidrag med 11,8 mkr (E/T)
 • Fastigheten värderas efter försäljningen inkluderat byggrätter till 1 165,7 mkr (1 185,0)
 • Totalresultat 16,3 mkr (12,4)
 • Fritt kassaflöde 11,9mkr (22,0)
 • Resultat per aktie 2,27 kr (1,78)

1 juli – 30 september

 • Hyresintäkter 25,3mkr (25,3)
 • Konsultarvoden 18,6 mkr (16,5)
 • Bruttoresultat 22,3 mkr (20,3)
 • Överskottsgrad fastighetsverksamheten 63,9 procent (65,0)
 • Bruttomarginal konsultverksamheten 33,1 procent (23,1)
 • Rörelseresultat 12,6mkr (13,7)
 • Totalresultat 5,9mkr (5,7)
 • Fritt kassaflöde 6,2mkr (9,7)
 • Resultat per aktie 0,86 kr (0,84)

Väsentliga händelser under perioden

Ny Vd och Koncernchef utsedd Stefan Dahlbo har utsetts till ny Vd och koncernchef för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ). Han kommer att tillträda senast den 1 januari 2017.

Stefan Dahlbo har under sin 30-åriga karriär i näringslivet vid ett flertal tillfällen som vd, ordförande och styrelseledamot för eller i ett antal bolag, såväl börsnoterade som onoterade, visat en ovanligt god förmåga att skapa värde för bolagens aktieägare och andra intressenter. Hans erfarenheter från fastighetsbranschen kommer från bland annat Klövern (styrelseordförande), Fabege (styrelseledamot), Wihlborgs Fastigheter (styrelseledamot) och Profi Fastigheter (rådgivare). Dessutom har Stefan Dahlbo under ett flertal år varit en drivande kraft inom olika ideella organisationer, bland annat som ordförande för Svenska Tennisförbundet.

Mattias Tegefjord, avgående koncernchef, har byggt upp organisationen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB samt dess dotterdotterbolag Mitt Alby AB från noll anställda till att bli en multikulturell effektiv fastighetsförvaltare i Botkyrka samt utökat verksamheten genom förvärv av Fasticon Kompetens AB. Mattias Tegefjord kommer per den 1 januari 2017 att övergå till annan verksamhet utanför koncernen.

Stefan Dahlbos roll kommer att bli att fortsätta utveckla Byggmästare Anders J Ahlström Holding-koncernen inom olika fastighetsrelaterade sektorer, primärt förvärv och förvaltning av bostadshyresfastigheter.

Extra bolagsstämma genomförd Under september hölls en extra bolagsstämma där det beslutades om emission av högst 280 000 teckningsoptioner riktad till tillträdande koncernchefen och tillika tillträdande verkställande direktör Stefan Dahlbo eller till det av honom helägda och kontrollerade bolaget Svendborg Aktiebolag. Teckningskursen är 10,89 kronor per teckningsoption. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget under tiden från och med den 1 oktober 2021 till och med den 15 oktober 2021 till en teckningskurs om 87,00 kronor. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det är styrelsens uppfattning att emissionen av teckningsoptioner till tillträdande koncernchef och tillika verkställande direktör i bolaget innebär ett stärkt engagemang och långsiktigt intresse för koncernens verksamhet och resultatutveckling till förmån för samtliga aktieägare.

Avyttring av mindre del av fastighet Mitt Alby har under perioden avyttrat en mindre yta obebyggd mark till Titania Fastighetsholding AB för att möjliggöra uppförande av nytt bostadshus på deras intilliggande mark. Köpeskillingen uppgick till 2,66 mkr motsvarande koncernmässigt värde.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter det tredje kvartalet.

För mer information vänligen kontakta: Mattias Tegefjord, Verkställande direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) +46-42-210008 mattias.tegefjord@byggmastaren.com

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2016, kl 07:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com