Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) emitterar företagsobligationer

,

Stockholm 2016-04-25

Det helägda dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat Bolaget) avser att refinansiera utestående obligationslån genom att emittera ett nytt obligationslån.

Bolaget har beslutat att emittera ett företagsobligationslån om 250 miljoner kronor, med en ram om 500 miljoner kronor, på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Obligationerna löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 4,65 procent per år och har en löptid om fem år. Bolaget avser notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera Bolagets utestående obligationslån om 200 miljoner kronor samt till allmänna företagsändamål. Bolaget avser att i närtid meddela innehavarna av Bolagets utestående obligationslån att Bolaget kommer att utnyttja sin möjlighet att förtidsinlösa de utestående obligationerna till fullo.

”Sedan start för knappt tre år sedan har Bolagets verksamhet och organisation förstärkts markant, precis som Bolagets finansiella ställning. Det gläder oss mycket att den nordiska företagsobligationsmarknaden bekräftar detta och kvalitén i vårt fastighetsbestånd genom det stora intresse vi har erhållit för denna emission och att vi därmed lyckas sänka våra finansieringskostnader till en nivå som är i paritet med de större bolagen i vår sektor”, säger styrelseordförande och huvudägare Mikael Ahlström.

Carnegie Investment Bank har agerat som finansiella rådgivare åt Bolaget i obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat som legal rådgivare.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@byggmastaren.com

Mikael Ahlström, Styrelseordförande| Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mikael.ahlstrom@byggmastaren.com

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016, kl 07:00.

AJA Holding är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com