Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké 2015

,

Stockholm 2016-02-29

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding eller Bolaget) publicerar idag en bokslutskommuniké för 2015 för moderbolaget respektive för koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning

1 januari – 31 december

 • Hyresintäkter 101,3 mkr (98,0)
 • Konsultarvoden 49,3 mkr (ej tillämpligt, E/T)
 • Överskottsgrad fastighetsverksamheten 59,4 procent (61,5)
 • Bruttomarginal konsultverksamheten 32,3 procent (E/T)
 • Rörelseresultat 46,6 mkr (47,7)
 • (Rörelseresultat exklusive förvärvskostnader 47,9 mkr (47,7))
 • Fastigheten värderas inkluderat byggrätter till 1 185 mkr (1 020) vilket ger en resultatförd orealiserad värdeförändring om 153,8 mkr (278,7)
 • Orealiserad värdeförändring finansiella derivat är -0,2 mkr (-10,8)
 • Totalresultat 134,7 mkr (221,1)
 • (Totalresultat exkl. förvärvskostnader och orealiserade värdeförändringar 16,2 mkr (12,2)
 • Fritt kassaflöde 32,8 mkr (24,8)
 • Resultat per aktie 19,25 kr (43,60)

1 oktober – 31 december

 • Hyresintäkter 25,7 mkr (24,7)
 • Konsultarvoden 21,3 mkr (E/T)
 • Överskottsgrad fastighetsverksamheten 53,3 procent (58,7)
 • Bruttomarginal konsultverksamheten 32,4 procent (E/T)
 • Rörelseresultat 10,3 mkr (10,7)
 • Fastigheten värderas inkluderat byggrätter till 1 185 mkr (1 020) vilket ger en orealiserad värdeförändring om 153,8 mkr (6,2)
 • Orealiserad värdeförändring finansiella derivat är -0,1 mkr (-0,7)
 • Totalresultat 122,3 mkr (7,3)
 • (Totalresultat exkl. förvärvskostnader och orealiserade värdeförändringar 2,4 mkr (3,0)
 • Fritt kassaflöde 10,8 mkr (2,9)
 • Resultat per aktie 17,47 kr (1,37)

Väsentliga händelser under året

Vid årsstämman den 16 april 2015 fastställdes en utdelning om 0 kr per aktie för verksamhetsåret 2014. Alla ledamöter i styrelsen omvaldes och Mikael Ahlström kvarstod som styrelseordförande. AJA Holding och vd i Fasticon Kompetens AB, Jonas Gustavsson (via bolag), förvärvade den 13 maj 2015 Fasticon Kompetens AB. Köpeskillingen för samtliga aktier i bolaget var 34,5 mkr, varav AJA Holdings andel var 71%. Förvärvskostnader uppgick till 1,3 mkr. Då förvärvet delvis lånefinansierades tillförde AJA Holding 14,2 mkr av egna medel för sin andel av förvärvet. Mitt Alby tecknade den 29 december 2015 ett aktieöverlåtelseavtal gällande en fastighet på Albyberget med en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 35,5 mkr och överstiger senast tillgänglig externvärdering (från årsskiftet 2015/2016) med 12,6 mkr motsvarande 55 procent. En oberoende värdering av fastighetens marknadsvärde per årsskiftet 2015/2016 visar att marknadsvärdet för fastigheten i Alby stigit med 130 mkr (13 procent) och byggrätterna med 35 mkr (87 procent) sedan årsskiftet 2014/2015. Detta inkluderar årets investeringar i fastigheterna och ett ökat antal byggrätter. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké.

**För mer information vänligen kontakta: **

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@byggmastaren.com

Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mikael.ahlstrom@byggmastaren.com

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016, kl 08:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-winsituation för såväl boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg Tel växel: 042-21 00 08 info@byggmastaren.com www.byggmastaren.com