Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

,

Stockholm, 2015-04-17

Aktieägarna i Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget eller Moderbolaget) samlades igår i Botkyrka för årsstämman.

Bolaget är moderbolag i en koncern (nedan kallad Koncernen) bestående av Bolaget och dess helägda dotterbolag Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) samt det av dotterbolaget helägda bolaget Mitt Alby AB. Mitt Alby AB äger och förvaltar en fastighet, med nästan uteslutande bostäder, på Albyberget i Botkyrka kommun i Stockholms län.

Moderbolagets och Koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beslutade att årets förlust, 1 091 496 kronor, tillsammans med balanserade vinstmedel om 191 688 168 kronor skulle överföras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas.

Till styrelsen omvaldes Mikael Ahlström, Marcus Trummer, Anders Hörnqvist, Charlotte Bergman, Hidayet Tercan och Lars Magnusson. Mikael Ahlström valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes som bolagets revisor för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2016. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman beslöt om nyemission av högst 2 745 aktier av serie B samt emission om högst 1 525 teckningsoptioner, båda riktade till bolagets verkställande direktör med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För mer information vänligen kontakta: Mattias Tegefjord, Verkställande direktör Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Tel. +46-42-210008 mattias.tegefjord@byggmastaren.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2015, kl 08:45.

Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala aktiviteter, skapa värde för säljare, boende och Bolaget självt. Bolagets B-aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Pareto Securities AB är bolagets Certified Adviser.