Blogg - Senaste nytt

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

,

Pressmeddelande Stockholm 2015-02-27

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat Bolaget) publicerar idag en bokslutskommuniké för 2014 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år. I och med att verksamheten startade först 21 november 2013 visar ingen av jämförelseperioderna för 2013 rakt av jämförbara utfall.

**1 januari – 31 december **

Nettoomsättningen uppgick till 98,0 mkr (14,9 mkr) Förvaltningsresultatet uppgick till 47,7 mkr (3,5 mkr) Totalresultat efter skatt och värdeförändringar blev 221,1 mkr (23,6 mkr) Överskottsgraden uppgick till 61,5 % (40,1 %) Synlig soliditet uppgick till 37,1 % (13,6%) Fritt kassaflöde uppgick till 24,8 mkr (9,2 mkr) Resultat efter skatt per aktie uppgick till 43,60 kr (9,24 kr)

1 oktober – 31 december

Nettoomsättningen uppgick till 24,7 mkr (14,9 mkr) Förvaltningsresultatet uppgick till 10,7 mkr (3,5 mkr) Totalresultat efter skatt och värdeförändringar blev 7,3 mkr (23,6 mkr) Överskottsgraden uppgick till 58,7 % (40,1 %) Fritt kassaflöde uppgick till 2,9 mkr (9,2 mkr) Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,37 kr (8,97 kr)

Styrelsen föreslår till årsstämman, för räkenskapsåret 2014, att bolagets ansamlade medel balanseras i ny räkning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | Tel. +46-42-210008 | mattias.tegefjord@byggmastaren.com Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) | Tel. +46-42-210008 | mikael.ahlstrom@byggmastaren.com

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2014, kl 17:00.

Bolaget är en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala aktiviteter, skapa värde för säljare, boende och bolaget självt.

Bolagets B-aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).